รวมธนาคาร ออกมาตรการ "พักชำระหนี้รถยนต์" ช่วยเหลือคนไทยขาดรายได้ ฝ่าวิกฤตไปด้วยกัน

คอมเมนต์:

รวมธนาคาร ออกมาตรการ "พักชำระหนี้รถยนต์" ช่วยเหลือคนไทยขาดรายได้ ฝ่าวิกฤตไปด้วยกัน

        จากสถานการณ์ในประเทศไทย ส่งผลให้มีผู้ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจเป็นจำนวนมาก ธนาคารและบริษัทลีสซิ่ง 7 แห่ง จึงได้จับมือกันออกมาตรการ “พักชำระสินเชื่อรถยนต์” หวังช่วยลดภาระลูกค้า

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 

 

Sponsored Ad

 

        ลูกค้าสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์

        - พักชำระหนี้ สูงสุดไม่เกิน 6 เดือน

        - ปรับลดจำนวนเงินผ่อนชำระค่างวด (แล้วแต่กรณี)

 

Sponsored Ad

 

ธนาคารกสิกรไทย 

        สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ผ่อนชำระเฉพาะดอกเบี้ยสูงสุด 12 เดือน (ข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 17 มี.ค.63)

ธนาคารไทยพาณิชย์ 

 

Sponsored Ad

 

        สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ พักชำระค่างวดสูงสุด 6 เดือน 

ธนาคารธนชาต สำหรับลูกค้าปัจจุบันสินเชื่อรถยนต์ธนชาตDRIVE 

 

Sponsored Ad

 

        1. ประเภทสินเชื่อรถยนต์ใหม่, สินเชื่อรถยนต์ใช้แล้ว และ สินเชื่อรถแลกเงิน สามารถขอพักชำระหนี้ได้สูงสุดไม่เกิน 6 เดือน (Skip Payment) และ/หรือขยายระยะเวลาผ่อนชำระไม่เกิน 96 งวด ทั้งนี้ โดยเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด และเมื่อครบกำหนดให้กลับมาชำระหนี้ตามปกติ

        2. ประเภทสินเชื่อเล่มแลกเงิน สามารถขอพักชำระหนี้ได้ไม่เกิน 60 วัน

        เงื่อนไข

        - สำหรับลูกค้าปัจจุบันสินเชื่อรถยนต์ธนชาตDRIVE ที่ค้างชำระหนี้ไม่เกิน 60 วัน ณ วันที่ยื่นคำร้อง

        - สำหรับลูกค้าที่ผู้ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ อันเนื่องมาจากสถานการณ์ต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น การแพร่ระบาดของ COVID-19 (ไวรัสโคโรน่า), ภัยแล้ง, ภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว หรือสงครามการค้า ที่ส่งผลกระทบต่อรายได้ การดำเนินชีวิต หรือการประกอบธุรกิจ

 

Sponsored Ad

 

        - กรณีมีผู้ค้ำประกันต้องให้ผู้ค้ำประกันลงนามในบันทึกสัญญาต่อท้ายทุกราย และต้องเป็นผู้ค้ำประกันตามสัญญาเดิม

        - การขยายระยะเวลาผ่อนชำระไม่เกิน 96 งวด ไม่รวมสินเชื่อเล่มแลกเงิน

        - กรณีขอขยายระยะเวลา ให้เป็นไปตามประกาศหลักเกณฑ์การขยายระยะเวลาการผ่อนชำระเช่าซื้อ (Hire Purchase Reschedule)

        - ต้องชำระค่าสินเชื่อรถยนต์มาไม่น้อยกว่า 3 งวด

        - สามารถยื่นเรื่องได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 31 กรกฎาคม 2563  

        หมายเหตุ: ธนาคารธนชาตให้สิทธิขอพักชำระหนี้ได้สูงสุดไม่เกิน 6 เดือน ขยายวลาผ่อนชำระไม่เกิน 96 งวด ทั้ง ประเภทสินเชื่อรถยนต์ใหม่, สินเชื่อรถยนต์ใช้แล้ว และ สินเชื่อรถแลกเงิน

 

Sponsored Ad

 

ธนาคารทิสโก้ 

        - ลูกหนี้รายย่อย

        - ผ่อนปรนการชำระเงินต้นชั่วคราวไม่เกิน 6 เดือน

        - ลดภาระการผ่อนชำระ

Sponsored Ad

        - ขยายระยะเวลาการชำระหนี้

        - ลดค่าธรรมเนียม

ธนาคารเกียรตินาคิน 

        พักชำระหนี้เงินต้นสูงสุด 6 เดือน การให้ส่วนลดดอกเบี้ย และการขยายระยะเวลาผ่อนชำระหนี้ *การพิจารณาเป็นไปตามเงื่อนไขของธนาคารที่กำหนด

        กลุ่มลูกค้าสินเชื่อรายย่อย ทางธนาคารยังมีมาตรการช่วยเหลือโดยพิจารณาตามความเหมาะสมเป็นรายกรณี ครอบคลุมตั้งแต่การพักชำระหนี้เงินต้นสูงสุด 6 เดือน การให้ส่วนลดดอกเบี้ย และการขยายระยะเวลาผ่อนชำระหนี้  

โตโยต้า ลีสซิ่ง 

        โครงการช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตไวรัสโควิด-19 สำหรับกลุ่มผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเกี่ยวกับการท่องเที่ยว / โรงแรม / ขนส่ง และอาชีพอิสระที่เกี่ยวข้องกับภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

        *เงื่อนไขการพิจารณาเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

ข้อมูลจาก ธนาคารแห่งประเทศไทย

        อ่านเพิ่มเติม : เปิดมาตรการ "ช่วยลูกหนี้" จากทุกธนาคาร พักหนี้เงินต้น-ดอกเบี้ยต่ำ

ข้อมูลและภาพจาก bangkokbiznews, ธนาคารแห่งประเทศไทย

บทความแนะนำ More +

บทความที่คุณอาจสนใจ