"ครูบาบุญชุ่ม" เขียนจดหมายถึงศิษย์ ให้รักษาศีล มีธรรมะ แล้วสถานการณ์จะผ่านไปได้ด้วยดี

คอมเมนต์:

"พระครูบาบุญชุ่ม" เขียนจดหมายจากในถ้ำถึงลูกศิษย์ ให้รักษาศีล มีสติ เตือนอันตราย 3 ประการ

        จากสถานการณ์ของประเทศไทยในปัจจุบัน ก่อให้เกิดความกังวลขึ้นในผู้คนทุกภาคส่วน ผู้ใช้เฟซบุ๊ก "พระครูสมุห์นทีเทพ จิรวฑฺฒโณ" วัดหนองปึ๋ง จ.เชียงใหม่ ได้นำคำเขียนคำเมือง ภาษาไทยถิ่นเหนือ ของ "พระครูบาบุญชุ่ม ญาณสํวโร" ออกมาเผยแพร่ให้ลูกศิษย์กัน

        สำหรับ พระครูบาบุญชุ่ม ญาณสํวโร นั้น ท่านได้เข้าไปปฏิบัติธรรมกรรมฐาน บำเพ็ญเพียร ในถ้ำที่เมืองแก๊ด รัฐฉาน ประเทศเมียนมา ได้เกือบ 1 ปี ก่อนส่งคำเขียนคำเมืองออกมาจากถ้ำ มาแปลเป็นไทยภาษากลาง เผยแผ่ให้กับลูกศิษย์ ดังนี้

 

Sponsored Ad

 

        "8 3 63 เมตตาถึงคณะศิษย์ศรัทธาสาธุชน ลูกศิษย์ลูกหาตลอดถึงลูกศิษย์ที่ใกล้ชิดทั้งหลายทุกๆ คน ขอให้ได้เข้าใจรับรู้ถึงข่าวการปฏิบัติธรรมของเรา พระครูบาพ่อบุญชุ่ม ปัจจุบันตอนนี้มีความสุขกาย สบายใจ อยู่เย็นเป็นสุข ฉันอาหารได้ปกติ

        ด้านการปฏิบัติธรรมกรรมฐาน มีความเจริญก้าวหน้าขึ้นเรื่อยๆ เกิดมีสติ ตัวเบา โล่งใจ ใจเบา การปฏิธรรมทุกอย่างไม่มีอุปสรรค ปัญหาใดๆ สามารถปล่อยวางได้ทั้งหมดเหมือน ต า ย แล้วเกิดใหม่อีกชาติหนึ่ง ไม่มีปัญหาใดๆ ได้เอาสติปัญญานำหน้า มีสติรู้ตัวทั่วพร้อมทุกกิริยาและปฏิบัติธรรมตามแนวปฏิบัติปัฏฐานทั้ง 4 มีจิตเมตตาเหนือสรรพสัตว์ทั้งหลาย ทั่วถึงหมด ในอนันตจักรวาลหาที่สุดไม่ได้ และได้เห็นสภาวธรรม รูปนาม เกิดดับ เอาสติปัญญารับรู้ ตามความเกิด ดับเมื่อพิจารณารูปนามตามความดับที่ใกล้นิพพาน"

 

Sponsored Ad

 

        "ในโลกนี้อะไรไม่เที่ยงแท้เป็นทุกข์ อนัตตาไม่เป็นดั่งใจเรา เป็นอันว่างเปล่า กินข้าวอยู่เพื่อรอวัน ต า ย อยู่เฉยๆ ก็รอความ ต า ย ถ้ามีจิตเห็นถึงสภาวธรรม สัจจะตามความเป็นจริงชัดเจนแล้ว จิตจะสว่างไสวไม่มีความทุกข์ทั้งสิ้น เอาวิญญาณรู้ รูปนาม สังขาร เกิดดับ เอาสติรู้ตามสังขารไม่ปรุงแต่ง มีความว่างเป็นนิพพานจริง ถ้าไม่รู้ตามสภาวะความจริงก็เป็นทุกข์ ถ้ามีปัญญารู้ตามสภาวะจิต ความจริงของสังขารไม่ติดปรุงแต่งเรื่องวุ่นวายต่างๆ ก็จะหมดสิ้นไป ดีชั่วอยู่ที่หมดใจ หมดใจอยู่ที่รู้ อยู่ที่มีสติมีปัญญา

 

Sponsored Ad

 

พวกเราคนดีมีปัญญาทั้งหลายมีบุญกุศลอันยิ่งใหญ่หลวงอย่างยิ่ง ที่ได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนาถือว่ามีโชคลาภ สิ่งที่จะพาพวกเราเป็นคนดีคนประเสริฐนอกจากคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ พ่อแม่ ครูบาอาจารย์ เหล่านี้แล้ว ไม่มีอะไรอีกด้วยเหตุนี้ขอจงภูมิใจในภาวะชาติที่เราได้เกิดมา พบเจอพ่อแม่ที่ดี มีสัมมาทิฏฐินับถือพระรัตนตรัย และเป็นคนที่ทำบุญทำกุศล ทาน ศีลภาวนา เจริญสมถะวิปัสสนา มหาสติปัฏฐานทั้ง 4 และแนวทางปฏิบัติที่จะได้เข้าถึงมรรคผลนิพพาน

        ด้วยเหตุนี้เมื่อมีเวลาให้มีใจศรัทธานับถือข้อธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเอาไว้ในจิตใจ เอาธรรมไว้ในจิตให้เหมือนธรรมเจดีย์ เจดีย์ทองคำ ให้สมกับเกิดมาพบพระพุทธศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า อย่าอยู่ปล่อยวันเวลาให้ผ่านไป อย่าให้ ต า ย ไปโดยไม่มีบุญติดตัว พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีพระกรุณาเหนือสรรพสัตว์ทั้งหลาย หาประมาณมิได้ พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมโปรดเทวดา มนุษย์ทั้งหลาย สรรพสัตว์ทั้งหลายเพื่อให้พ้นความทุกข์ ซึ่งหาอะไรเปรียบเทียบมิได้ พระคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายิ่งใหญ่กว่าแผ่นดิน ท้องฟ้า มหาสมุทร และภูเขาหิมาลัย

 

Sponsored Ad

 

        ด้วยเหตุนี้ควรเคารพนับถือทุกเวลา ให้เว้นจากการงานอันเป็นบาป เป็นทุจริต เลือกทำการงานที่สุจริต หมั่นทำบุญกุศลไว้เสมอ ให้อายต่อบาป อกุศล ให้พากันทำจิตใจให้ผ่องใส ลดจากโลภะ โมสะ โมหะ มานะ ทิฐิ อวิชชา อุปทานทั้งหลาย ให้พบแต่ความสุขความเจริญ และได้บรรลุถึงมรรคผลนิพพานด้วยเทอญ

        อันว่าสังขารธรรมทั้งหลาย อันไม่เที่ยงแท้แน่นอน มีความทุกข์เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไป และเป็นอนัตตา ความ ต า ย ด้วยเหตุนี้ อย่าอยู่ด้วยความประมาท อันว่าตอนนี้ พุทธศาสนาล่วงเกินครึ่งหนึ่งตามที่พุทธองค์ตรัสไว้ เป็นมาตามยุคตามสมัย คนในโลกนี้จะไม่มีศีลธรรม ไม่มีจิตใจเมตตากรุณา

 

Sponsored Ad

 

        ด้วยเหตุนี้คือ 3 ประการ หรืออันตราย 3 ประการจะเกิดขึ้นบนโลกใบนี้ คนทั้งหลายจะเป็น โ ร ค ทาฬะลงเมือง ต า ย ห่ า จะ ต า ย กันมาก โดยเฉพาะคนที่ไม่นับถือพระพุทธศาสนา จะ ต า ย เป็นจำนวนหมื่น จำนวนล้าน ด้วยเหตุนี้ ให้มีสติ โ ร ค ภั ย ไ ข้ เ จ็ บ นี้ไม่ใช่โลกนี้เกิดขึ้นมาเอง นอกโลกหรือโลกอื่นเขาเอามาปล่อยใส่ผู้อื่นทั้งหลายจะได้ ต า ย เป็นแล้วจะรักษาไม่ได้ มีธรรมะเท่านั้นรักษาได้

        ด้วยเหตุนี้ให้มีสติ เกี่ยวกับการกินเนื้อปลา สิ่งจะนำเ ชื้ อ โ ร ค มา ตอนนี้ในโลก ต า ย นับหมื่นเป็นที่น่ากลัว ให้ทุกคนมีสติในการกินอยู่ ให้ตั้งอยู่ในศีลในธรรม ทำวัตรสวดมนต์ภาวนาส่งเมตตาให้มากๆ ให้แผ่ถึงในโลกในอนัตตจักรวาลสัตว์ทั้งหลายหาที่สุดไม่ได้

 

Sponsored Ad

 

        เราขอเอาบุญคุณทั้งหลายบทไว้บนเศียรเกล้า ศรัทธาพ่อแม่พี่น้อง ลูกหลานทุกบ้านทุกเมือง ที่ได้พากันเอาข้าวน้ำของกิน ยา ตลอดจนถึงปัจจัยทั้ง 4 รวมทั้งทุกอย่างมาถวายเพื่อช่วยกันมาเสริมสร้างบารมี เราเจ้าพ่อศีลธรรมบุญชุ่ม ทั้งหมดนี้ขอให้อยู่ดีมีสุข ทั้งกายใจเจริญในทางโลก ทางธรรม ตลอดถึงมรรคผลนิพพานด้วยเทอญ สาธุ อนุโมทามิ

        ไม่นานก็จะครบ 1 ปี ในวันเพ็ญเดือน 6 นี้ ให้มาส่งของกิน ข้าว น้ำ ผลไม้ 1 เดือน มา 1 ครั้ง เรามีความเกรงใจศรัทธาทั้งหลาย ปัจจุบันนี้ให้มีสติกัน กลัวเป็น โ ร ค ติดต่อกัน ให้เว้นของกินบ้าง กินน้ำพริก ผักเขียวบ้าง จะลด โ ร ค ภั ย ไ ข้ เ จ็ บ จะน้อยลง ให้พี่น้องเมืองแก๊ต ที่เคยมาส่งข้าวสาร อาหารแห้ง

Sponsored Ad

        เราครูบาจะพิจารณาแล้ว หุงทำกับข้าวคนเดียว อย่าเป็นห่วงเรื่องของกิน เราครูบาอยู่กินแบบง่ายๆ และเลี้ยงกา นก หมู กระรอก นกยูง เสือเล็ก เสือไฟ ที่มานอนปฏิบัติธรรม น่ายกย่องสรรเสริญ มาพึ่งบุญครูบา สัตว์มากันมากมายและขอเมตตา เอาขนมมาด้วย จะได้เอาไว้เลี้ยงสัตว์บ้าง ขอเมตตามาเท่านี้ สาธุ สาธุ สาธุ ครูบาพ่อศีลธรรมบุญชุ่ม ญาณสํวโร

        ขอบคุณ พระครูสมุห์นทีเทพ จิรวฑฺฒโณ วัดหนองปึ๋ง จังหวัดเชียงใหม่

ข้อมูลและภาพจาก เฟซบุ๊ก พระครูสมุห์นทีเทพ จิรวฑฺฒโณ

บทความแนะนำ More +

บทความที่คุณอาจสนใจ